Triedne správičky

 1. Naša trieda 3.A      2019/2020

  21.11.
  SJ – U 35/10 (v niektorých učebniciach je cvičenie na strane 34/8)
  – učiť sa vybrané slová po M – do pondelka
  M – PZ v strede stĺpce 16 – 20
  PRI – U 25/2, 3
  – učiť sa strany 16, 19, 22, 25

NOVÉ ŠKOLSKÉ ZVONENIE

Rozvrh hodín